Tiến độ Paris Hoàng Kim Tháng 07-2021

Cập nhật tiến độ dự án Paris Hoàng Kim tháng 07-2021

  • 15/07/2021 Hoàn thành bê tông sàn tầng MÁI – Block A
  • 14/07/2021 Hoàn thành bê tông sàn tầng 25 – Block B